Obchodní podmínky

Pořadatelem běžeckého závodu je Joggesko, z.s., IČ:09540920, Ke Křížku 146, Semice, 397 01, Písek, vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, spisová značka L 8650 ustanovené pro prodej registrací prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.piseckastafeta.cz.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na běžecký závod. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.oiseckastafeta.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.6. Tyto obchodní podmínky též informují kupující – spotřebitele o jejich právech vyplývajících ze smlouvy a z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

1.7. Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem – prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále a výše též jen „spotřebitel“).

1.8. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

1.9. Prodávající tímto kupujícího – spotřebitele informuje v souladu s § 14, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, že spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně u příslušného subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz (http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr).

Registrace, definice pojmů

2.1. Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webové stránky. 

2.2. Při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Běžeckým závodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí běžecký závod za účasti všech přihlášených běžců, který je realizován v jednom místě dle vyznačené trasy a v předem vyhlášeném termínu.

Uzavření kupní smlouvy

3.1. Možnost registrace na závod ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o závodě (zboží), a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé závody. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.  Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1. objednávaném startovném,

3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Registrovat do závodu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Ceny startovného a platební podmínky

4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy vzniklé objednávkovým formulářem může kupující uhradit prodávajícímu pouze bezhotovostně převodem na účet prodávajícího. V den závodu je možné uhradit cenu startovného pouze v hotovosti.

4.2. Kupní cena je splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy.

5.2.  Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie apod.), startovné se nevrací.

Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá právo účastnit se závodu zaplacením celé kupní ceny startovného.

6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zeptejse@piseckastafeta.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

6.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Závěrečná ustanovení

7.1.  K úspěšné registraci kupujícího je třeba schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a schválit pravidla závodu, na který je kupováno startovné.

7.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Joggesko, z.s., IČ:09540920, se sídlem Ke Křížku 146, Písek, 397 01, adresa elektronické pošty zeptejse@piseckastafeta.cz, telefon: 722 964 942.

V Písku 1.7.2023