Pravidla závodu

OBECNÉ

 • Registrace je otevřena všem – pokud reprezentuješ firmu, vyplň i její jméno, pokud jste jen skupina bez firemní příslušnosti, do pole můžeš vyplnit název týmu.
 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní účastníci.  
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce, který bude zaslán organizátorům závodu na email zeptejse@piseckastafeta.cz nejpozději týden před konáním samotného závodu.
 • Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi, bude se jimi řídit a bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Pokud tato pravidla či pokyny jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci nebo následné vyloučení účastníka z budoucích akcí tohoto závodu.
 • Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a riziko (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Během závodu je zákaz požívání alkoholu a jiných omamných látek.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 • Na akcích dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby Pořadatele.
 • Žádné z rozhodnutí Pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

REGISTRACE

 • Registrace je možná pouze prostřednictvím on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/ nebo v den uskutečnění závodu, kdy se vyplňuje jeden formulář za celý tým.
 • Do registračního formuláře se uvádí název týmu, jména jednotlivých účastníků a emailová adresa na kapitána/kontaktní osobu.
 • Registrace je platná až po zaplacení startovného – připsání startovného na účet pořadatele v plné výši při on-line registraci anebo platba hotově při registraci v den uskutečnění závodu.
 • Bez uhrazení startovného je registrace neplatná. Startovné musí být uhrazeno v den podání přihlášky. Pokud pořadatel neobdrží startovné do 3 pracovních dnů od on-line registrace, bude přihláška stornována.
 • Startovné je nevratné. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie apod.), startovné se nevrací. 
 • Pořadatel má právo přerušit nebo uzavřít registraci bez předchozího upozornění.
 • Pořadí členů štafety v registraci odpovídá pořadí na jednotlivých úsecích v závodě. Změny provádí vždy registrátor štafety (kapitán/kontaktní osoba).
 • Pořadí a členy štafet je možné měnit prostřednictvím kontaktu zeptejse@piseckastafeta.cz do úterý 10.9.2024 nebo poté v den závodu na místě v místě registrací (do jejich uzavření).
 • Členové štafety si nesmějí navzájem vyměnit startovní čísla.

ZÁVOD

 • Každý účastník závodu je povinen dodržet trasu závodu, mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo (tj. na hrudi, pevně a viditelně) a v ruce/na předloktí držet štafetový kolík.
 • Štafetový kolík je tvořen páskem s čipem, který si předávají členové týmu mezi sebou po uběhnutí okruhu. Jeho předání probíhá na předem vyznačeném místě (oblast startu/ cíle) a účastníci si hlídají sami, kdy mají být připraveni na tomto vyznačeném místě. 
 • Čas se měří pro všechny týmy od startovního výstřelu. Podle tohoto času se určuje pořadí. 
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať, běžet okruh s doprovodem, používat po celé délce tratě trekové hole, jízdní kola či jiné jízdní prostředky a běžet se psem a dětským kočárkem. 
 • Limit pro jeden okruh je 50 minut.
 • Běžci s pomalejším tempem, než je průměrné tempo časového limitu závodu zveřejněno v propozicích, mohou být pořadatelem nebo jím pověřenou osobou, vyloučeni ze závodu.
 • Účastníci závodu se střídají vždy po absolvování jednoho okruhu v předem stanoveném pořadí. 
 • Konečné pořadí štafet je dáno dle pořadí v cíli, tedy dle oficiálního času.
 • Závěr posledního okruhu, proběh cílovou rovinkou, může absolvovat celý tým pohromadě.
 • V případě nekompletnosti týmu (zranění..) je povinen kapitán nahlásit tuto informaci organizačnímu týmu a následně musí některý člen absolvovat okruh za chybějícího člena týmu s jeho startovním číslem.  Je nutné dodržet pravidlo, že tento člen nesmí běžet 2 okruhy za sebou.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v cíli. 
 • Odhazování odpadků na trase a v zázemí je přísně zakázáno.
 • Po skončení závodu proběhne vyhlášení vítězů – Absolutní vítěz (nejrychlejší tým bez ohledu na pohlaví účastníků), Ženský tým (nejrychlejší tým složen pouze z žen) a Smíšený tým (nejrychlejší tým složený ze dvou žen a dvou mužů).
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek do 3 kalendářních dní od konání závodu. Po uplynutí této doby jsou vyhlášeny jako oficiální.


STARTOVNÍ BALÍČEK

 • Startovní balíček je možné si vyzvednout pouze v den konání závodu v čase a místě předem určeném pořadatelem (viz propozice závodu).
 • Startovní balíček pro tým obsahuje:
  • 4x startovní číslo
  • 16x spínací špendlíky
  • 1 štafetový kolík pro tým
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Pásek s čipem (=štafetový kolík) pro měření času je vratný a je nutné ho odevzdat pořadatelům bezprostředně po doběhu do cíle. V případě jeho nevrácení či ztráty mohou být závodníkovi účtovány náklady spojené s pořízením nového čipu.


ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat propozice a pravidla, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.piseckastafeta.cz.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na webových stránkách www.piseckastafeta.cz bez předchozího oznámení.